default logo

Konsulttjänster

Byggingenjör SBR:

Som medlem i Byggingenjörerna erbjuder vi vissa konsulttjänster inom bygg, i nuläget som kontrollansvarig, projektledning & beräkningar, på sikt kommer vi även erbjuda entreprenadbesiktningar och överlåtelsebesiktningar.

Kontrollansvarig:

Vi innehar certifiering enligt nya PBL lagen  som kontrollansvarig mot bygglov med tillhörande konsultförsäkring.
Vi utför årligen ett antal uppdrag inom detta som redovisas till certifieringsorganet för vidare få förlänga sitt certicfikat som Kontroll ansvarig (KA)
Vi innehar certifikatet via Swedcert/Kiwa med behörighetsnivå: N.
En kontrollansvarigs (KA) uppgifter och åtagande:
Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan.
Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall.
Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.
Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked.
Den kontrollansvarige ska ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

 

logotype

Namnlös

Namnlös