default logo

Kontrollansvar

Kontrollansvar handlar om att arbeta för att minimera byggfel och byggfusk i samhället via kontroller och dokumentation av byggnationer.
Jag är certifierad enligt nya PBL lagen  som kontrollansvariga mot bygglov med tillhörande konsultförsäkring.
Vi utför årligen ett antal uppdrag inom detta som redovisas till certifieringsorganet för vidare få förlänga sitt certicfikat som Kontroll ansvarig (KA)
Vi innehar ett certifikat via Swedcert/Kiwa med behörighetsnivå: N.

 

En kontrollansvarigs (KA) uppgifter och åtagande:

 

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan.
Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall.
Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.
Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked.
Den kontrollansvarige ska ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.